27
فوریه

گرین وال

گرین وال    گرین وال یا نمای سبز همان فضای سبزی است که به صورت عمودی ( دیوار سبز عمودی ) و مستقل و یا بر روی یک دیوار...

اطلاعات بیشتر